Junicode

File Sizes: Regular 542KB, Italic 368KB, Bold 176KB, Bold Italic 141KB | Source: Junius-Unicode

Usage for Web Developers

Add this code to your stylesheet:

	@font-face {
  		font-family: 'Junicode';
  		src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/Junicode.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
  		font-family: 'Junicode';
  		font-style: italic;
  		src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/Junicode-Italic.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
		font-family: 'Junicode';
		font-weight: bold;
  		src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/Junicode-Bold.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
		font-family: 'Junicode';
		font-weight: bold;
		font-style: italic;
  		src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/Junicode-BoldItalic.woff') format('woff');
	}

Call the font as you would for any standard system font within your stylesheet:

	font-family: 'Junicode', 'Times New Roman', serif; 

Character Table

Check the font's ability to correctly place diacritical marks with the character tables below:

Regular

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Italic

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Bold

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Bold Italic

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ