Gentium Plus

File Sizes: Regular 651KB, Italic 627KB | Source: SIL

Usage for Web Developers

Add this code to your stylesheet:

@font-face {
	font-family: GentiumPlus;
	src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/GentiumPlus-R.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE8 fix */
	url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/GentiumPlus-R.woff') format('woff');
}
@font-face {
	font-family: GentiumPlus;
	font-style: italic;
	src: url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/GentiumPlus-I.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), /* IE8 fix */
	url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/GentiumPlus-I.woff') format('woff');
}

Call the font as you would for any standard system font within your stylesheet:

	font-family: GentiumPlus, 'Times New Roman', Times, serif;

Character Table

Check the font's ability to correctly place diacritical marks with the character tables below:

Regular

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Italic

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ