Andika

File Sizes: Regular 127KB, Italic 124KB, Bold 118KB, Bold Italic 115KB | Source: SIL

Usage for Web Developers

Add this code to your stylesheet:

@font-face {
  		font-family: Andika;
  		url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/AndikaNewBasic-R.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
  		font-family: Andika;
  		font-style: italic;
  		url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/AndikaNewBasic-I.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
  		font-family: Andika;
		font-weight: bold;
  		url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/AndikaNewBasic-B.woff') format('woff');
	}
	@font-face {
  		font-family: Andika;
		font-weight: bold;
  		font-style: italic;
  		url('https://www.pwnhc.ca/webfonts/AndikaNewBasic-BI.woff') format('woff');
	}

Call the font as you would for any standard system font within your stylesheet:

	font-family: Andika, Arial, sans-serif;

Character Table

Check the font's ability to correctly place diacritical marks with the character tables below:

Regular

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Italic

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Bold

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ

Bold Italic

Ą́ Ą̀ Ę́ Ę̀ Į́ Į̀ Ǫ́ Ǫ̀ Ų́ Ų̀
ą́ ą̀ ę́ ę̀ ı́ ı̀ ı̨ ı̨́ ı̨̀ ǫ́ ǫ̀ ų́ ų̀
Ë́ Ę̈ Ę̈́ Ǝ Ǝ́ Ł Ɂ ı
ë́ ę̈ ę̈́ ǝ ǝ́ ł ɂ